geomorfologie si geologie

Vârful Scaunul, cu înălţimea de 1381 m (fig. 2 şi 3) se situează în partea Sud-vestică a munţilor Călimani. Din punct de vedere geologic este alcătuit din andezite cu piroxen, de vârstă pliocenă. Aceste roci fac parte din familia dioritelor (grupa rocilor intermediare), sunt roci efuzive. Macroscopic au culoarea negricioasă-cenuşie, sunt compacte, au structură porfirică, textură masivă, în unele locuri cu fisuri parlele de răcire, desfăcându-se în plăci sau coloane. Când sunt afectate de transformări hidrotermale, culoarea devine cenuşiu-albicioasă, distingându-se clar fenocristalele de plagioclazi, observându-se mai bine structura porfirică.
Masa fundamentală este formată din microlite de feldspaţi, quarţ, minerale opace şi sticlă. Andezitele aflorează pe versantul sudic şi vestic a scaunului sub formă de blocuri cu dimensiuni variabile (peste 15-20 m) ce seamănă cu "turnurile ruinate ale unei străvechi cetăţi."

DSC 1759 k
La poalele acestora este un imens grohotiş de piatră din plăci de andezite ce s-au desprins datorită eroziunii de pe stânci. Aceste curgeri de blocuri de piatră sunt greu de traversat, neexistând potecă sau cărare.
Vârful este mărginit spre sud, vest şi nord-vest de formaţiuni vulcanogen sedimentare de vârstă pliocen-panoniene cu caractere andezitic grosiere, haotice, nestratificate, alcătuite din blocuri subangulare, semirulate, rulate cu liant cineritic sau nisipos. Depozitele complexului vulcanogen sedimentar se caracterizează printr-o mare varietate granulometrică. Luând în considerare dimensiunile şi forma elementelor componente se pot distinge: comglomerate (aglomerate vulcanice) cu dimensiunea elementelor între 5 şi 50 cm. Prezintă forme rotunjite, subrotunjite prinse într-o masă de legătură lapilică sau cineritică destul de bine dezvoltată. Microconglomeratele apar sub formă de intercalaţii decimetrice în masa conglomeratelor cu dimensiunile fragmentelor între 1 şi 5 cm. Breciile şi microbreciile sunt alcătuite din fragmente colţuroase sau semicolţuroase de andezite piroxenice bine consolidate într-un ciment de natură cineritică sau lapilică. Dimensiunile variează de la câţiva mm până la 30 cm în cazul microbreciilor şi 30-50 cm în cazul breciilor. Formarea acestui complex a avut loc concomitent cu manifestările vulcanice şi s-au acumulat în condiţii subacvatice şi subaeriene.